თ. ვერულავა. სამედიცინო ბაზარი. ჯანდაცვის ეკონომიკა. Ilia State University


საბაზრო ურთიერთობების თავისებურებები ჯანდაცვის სექტორში
ასიმეტრიული ინფორმაცია და აგენტური ურთიერთობები სამედიცინო ბაზარზე; ეთიკური საფრთხე და პაციენტის მოტივაცია; ეთიკური საფრთხე და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა მოტივაციები; ნეგატიური არჩევანი; რისკები და გაურკვევლობა.
შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე; სტაციონარული სამედიცინო დახმარების მიწოდების იერარქიული სისტემა; კონკურენტთა მცირე რაოდენობა; სამედიცინო ბაზარზე შესვლა შეზღუდულია; სახელმწიფო ლიცენზირება; პატენტები, როგორც მონოპოლიები; სამედიცინო მომსახურების ცალკეული სახეები შეუცვლელია; სამედიცინო მომსახურება არაერთგვაროვან პროდუქტს წარმოადგენს; სამედიცინო დაწესებულებების შერწყმა.

დამატებითი ლიტერატურა: თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Health Care Market
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctorate
Ilia State University