თ. ვერულავა. სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება. ჯანდაცვის ეკონომიკა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა – სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება

სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასება
სამედიცინო მომსახურების ეკონომიკური შეფასების მეთოდები: ხარჯების მინიმიზაციის მეთოდი; ხარჯთ-ეფექტიანობის ანალიზი; ხარჯთ-სარგებლიანობის ანალიზი; ხართჯ-სარგებლობის (ბენეფიტური) ანალიზი.

დამატებითი ლიტერატურა: თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”

თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Economic Evaluation in Health Care
Master Program “Health Economics”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctor of Medical Science
Ilia State University