თ. ვერულავა “სრულყოფილი ჯანდაცვა”

თენგიზ ვერულავა – “სრულყოფილი ჯანდაცვის სისტემა = პიროვნული პასუხისმგებლობა + სოლიდარობა”

***

***

“სრულყოფილი ჯანდაცვის სისტემა”
“სრულყოფილი ჯანდაცვის სისტემა = პიროვნული პასუხისმგებლობა + სოლიდარობა”

სამედიცინო შემნახველი ანაბრები + დაზღვევა
სინგაპურის და ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სისტემები

“მოხუცი და ზღვა” ერნესტ ჰემინგუეი

დამატებითი ლიტერატურა: თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი” კურსი “ჯანდაცვის პოლიტიკა”
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Health savings account (Singapore’s health-care model)
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Politics
Tengiz Verulava — Associate Professor
Ilia State University