ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 3. ნაწილი 1. მოთხოვნა და მიწოდება ჯანდაცვის სფეროში I. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

მოთხოვნა და მიწოდება ჯანდაცვის სფეროში — I ნაწილი
მოთხოვნა, მოთხოვნილება, საჭიროება ჯანდაცვის სფეროში
მოთხოვნა და მიწოდება ჯანდაცვის სფეროში

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Health Care Supply & Demand
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctorate
Ilia State University