სადაზღვევო ანაზღაურება. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

Description:

თენგიზ ვერულავა “სადაზღვევო ანაზღაურება”

სადაზღვევო დაფარვა, სადაზღვევო ღირებულება, სადაზღვევო თანხა, სადაზღვევო ანაზღაურება, სადაზღვევო ანაზღაურების ფორმები: პროპორციული დაზღვევა პირველი რისკის სისტემა, „გასაშუალოება”, ე.წ. ევერიჯი, ფრანშიზა, პირობითი და უპირობო ფრანშიზა, სუბროგაცია (უფლებების გადაცემა), მრავალმაგი და ორმაგი დაზღვევა

კურსი სადაზღვევო საქმე
თენგიზ ვერულავა – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

The Basics of Insurance
Insurance Reimbursement
 Tengiz Verulava

Ilia State University  

Be Sociable, Share!

Comments are closed.