კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია და კვლევა. 3.1. კულტურული განსხვავებები და კვლევა ველზე 1. კულტურული რელატივიზმი. ქეთევან გურჩიანი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ilia State University. M001-2-01408