გიორგი ნარმანია. საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1

საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1. ნაწილი 1

საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1. ნაწილი 2

საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. ლექცია 1. ნაწილი 3