საკუთრების უფლება; ლექცია 1

კურსი :საკუთრების უფლება
ლექცია: საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: ალეკო ნაჭყებია