ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 1 – შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლების სამეცნიერო კვლევის მიზანი, სპეციფიკა და მეთოდოლოგია. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 2 – შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგიურად შესწავლილი ისტორიული ძეგლების ტოპოგრაფია, ზოგადი ტიპოლოგია და ქრონოლოგია. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 4 – ბიზანტიური და ქრისტიანული აღმოსავლეთის მონასტიციზმის ცენტრების წარმოშობის ისტორია, მათი სტრუქტურისა და განვითარების ეტაპები იდეურ–პოლიტიკური საფუძვლების ცვლილებასთან ერთად. ამ სამონასტრო ორგანიზაციების არქეოლოგიური კვლევის ისტორია და ძირითადი შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 5 – საქართველოში პირველი სამონასტრო ორგანიზაციების დაარსების ეპოქის, ვითარებისა და სავარაუდო სტრუქტურული სქემების შესახებ ქართულ ისტორიოგრაფიაში გამოთქმული ძირითადი მოსაზრებანი. უკანასკნელ ათწლეულებში ამ საკითხებზე ჩატარებულ არქეოლოგიურ და ხელოვნებათმცოდნეობით კვლევებზე დამყარებული დასკვნები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 6 – ადრეული შუა საუკუნეების არქეოლოგიურად შესწავლილი სამარხეული ძეგლები საქართველოსა და მეზობელ ქრისტიანულ რეგიონებში. ამ ტიპის ძეგლების არქეოლოგიური კვლევის სპეციფიკა და მეთოდოლოგია. დაკრძალვის წესები ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოში. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 7 – ასურელ წმინდა მამათა და მათი დასის ასკეტ მისიონერთა მოღვაწეობა აღმოსავლეთ საქართველოში. ამ მოღვაწეთა ძალისხმევით დაარსებულ უდაბნო–მონასტერთა არქეოლოგიურ–ხუროთმოძღვრული კვლევის ზოგიერთი ასპექტი. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 8 – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქრისტიანული ტაძრებისა და მონასტრების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 9 – განვითარებული შუა საუკუნეების ქართული ქალაქების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. არქეოლოგიური კვლევით მოპოვებული თიხის ნაწარმის ტიპოლოგიური და ქრონოლოგიური კლასიფიკაცია. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 10 – სამონასტრო ცხოვრების აღმავლობა განვითარებული შუა საუკუნეების საქართველოში არქეოლოგიური კვლევის მონაცემების მიხედვით. ამ ეპოქის მონასტრების ორგანიზაციული და ხუროთმოძღვრული სტრუქტურა, ლიტურგიული ტიპიკონი, მეურნეობის დარგები, ყოველდღიური ყოფა (პირღებულის მონასტრის არქეოლოგიური შესწავლის მაგალითზე). პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, ARCH EL 105

ქრისტიანული არქეოლოგია. ლექცია 12. სამონასტრო ცხოვრების საერთო სურათი და განვითარების ეტაპები ადრეული შუა საუკუნეების საქართველოში გარეჯის მრავალმთის მონასტრებში ჩატარებული არქეოლოგიურ–ხუროთმოძღვრული კვლევის ფონზე. პირველი ნაწილი. პროფესორი ნოდარ ბახტაძე. Ilia State University, M008-2-08343