ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირება (ნაწილი I). გიორგი თუმანიშვილი. Ilia State University LLB.LAW.CIVIL2.LAWCIVIL2.CO.101