“ფრიდრიხ ჰაიეკი” – თენგიზ ვერულავა

თენგიზ ვერულავა – “ფრიდრიხ ჰაიეკი” (ნაწილი I)

***

ფრიდრიხ ჰაიეკი “გზა ბატონყმობისაკენ”

***
https://www.youtube.com/watch?v=YN2ZX1ebLw

“ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები
https://www.youtube.com/watch?v=YN2ZX1ebLw