ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. ლექცია 5. ჯანდაცვის ეკონომიკა. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები” Ilia State University

ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები

ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების მნიშვნელობა ეფექტური და მაღალი ხარისხის, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის, ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მისაღწევად;

სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების კლასიფიკაცია. რეტროსპექტული და პროსპექტული ანაზღაურების მეთოდები;

ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური სამედიცინო დაწესებულებების ანაზღაურების მეთოდები; სულადობრივი, სერვისების მიხედვით, მიზნობრივი, ფიქსირებული ხელფასით, საწოლ-დღეების, სამედიცინო ეკონომიკური სტანდარტების (DRG), შემთხვევის საშუალო ღირებულების, გლობალური ბიუჯეტის მიხედვით ანაზღაურების მეთოდები (ძირითადი პრინციპები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები);

სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების შედარებითი ანალიზი, შეფასება;
სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების თავისებურებები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, შედარებითი ანალიზი.

თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Provider Payment Methods
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Full Time Professor, Doctor of Medical Sciences
School of Insurance & Public Health
Ilia State University