ინტეგრალური განტოლებები I. ლექცია 10. ნაწილი 2. არაწრფივი ინტეგრალური განტოლება. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. MAT-GEN-112