გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 1, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University