შესავალი სალექციო კურსში – კერძო სამართალი II, გიორგი თუმანიშვილი, Ilia State University LLB.LAW.CIVIL2.LAWCIVIL2.CO.101