ნასყიდობის ხელშეკრულების წარმოშობის დეტერმინანტები. გიორგი თუმანიშვილი LLB.LAW.CIVIL2.LAWCIVIL2.CO.101