საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი ლექცია 1

ნინო აბრამიშვილი.  ხელშეკრულების სავალდებულობაზე თანხმობის გამოხატვის ფორმები . ლექცია 1, ნაწილი  1

ნინო აბრამიშვილი. ტექსტის აუთენტურობის დადგენა. ლექცია 1, ნაწილი 2