რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები? ლექცია # 5

კურსის ხელმძღვანელი: ნინო ჯავახიშვილი
ლექცია: ,,სოციალური გავლენა: კონფორმულობა”

(ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-2 თავის — ,,კონფორმულობის” — მეორე ნაწილს).