სამართლის ფაკულტეტის იმიტირებული სასამართლო პროცესები

უზენაესი სასამართლო,
იმიტირებული სასამართლო პროცესები
მეორე პროცესი