ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია2. ნაწილი3. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103

ქიმია2 (გაზაფხულის სემესტრი). ლექცია2. ნაწილი3. ქეთევან კუპატაძე. Ilia State University.NAT-BIO-BIO-103