შრომის სამართალი, ლექცია 1, შვებულება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და მისი ანაზღაურების წესი, ნაწილი 2, თამარ რევაზიშვილი, Ilia State University

თამარ რევაზიშვილი, შრომის სამართალი, ლ. 1-2