დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი. 1 ლექცია. დარგთაშორისი ბალანსის თეორია. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University