უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა. სადაზღვევო საქმე. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

თენგიზ ვერულავა “უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა”
კურსი “სადაზღვევო საქმე”
დაზღვევისა და ჯანდაცვის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Tengiz Verulava “Insurance Accidetns”
School of Insurance and Public Health
Ilia State University