თ. ვერულავა. სადაზღვევო თაღლითობა. Ilia State University

კურსი “სადაზღვევო საქმე”
“სადაზღვევო თაღლითობა”

თენგიზ ვერულავა
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებული ლიტერატურა:

გ. გიგოლაშვილი “სადაზღვევო საქმე”
Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland. — The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 1993.
Rob Thoyts. Insurance Theory and Practice. Routledge; 1 edition (2010)

“Insurance Fraud”
Tengiz Verulava
Ilia State University