სტაციონარული მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. ჯანდაცვის ეკონომიკა. თ. ვერულავა. Ilia State University

ჯანდაცვის ეკონომიკა. ლექცია 6. ნაწილი 1. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები. თენგიზ ვერულავა. Ilia State University

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდები

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების სახეები.
ანაზღაურება თითოეულ პაციენტზე ფაქტიურად გაწეული ხარჯების მიხედვით
ანაზღაურება სტაციონარში ფაქტიურად გატარებული საწოლ-დღეების მიხედვით.
DRG – დიაგნოზით დაკავშირებული ჯგუფებით ანაზღაურების მეთოდი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები
შემთხვევის საშუალო ღირებულების მიხედვით ანაზღაურების მეთოდი. გლობალური ბიუჯეტი. (ძირითადი პრინციპები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები), გლობალური ბიუჯეტის გამოთვლა (ეტაპები)

სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების მნიშვნელობა ეფექტური და მაღალი ხარისხის, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის, ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მისაღწევად;.
(ძირითადი პრინციპები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები);
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების შედარებითი ანალიზი, შეფასება;
სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მეთოდების თავისებურებები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, შედარებითი ანალიზი.

დამატებითი ლიტერატურა: თ. ვერულავა, ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა, თბილისი, 2009.

კურსი — ჯანდაცვის ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა “ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი”
თენგიზ ვერულავა — ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Hospital Payment Methods (Part 1)
Master Program “Health Policy and Management”
Course — Health Economics
Tengiz Verulava — Associate Professor, Doctorate
Ilia State University