იდენტობის თეორია. მე-9 ლექცია. ნაციონალური იდენტობის და იდეოლოგიის კონსტრუირება საქაართველოში მე-20 საუკუნეში. გიგი თევზაძე. M001-2-01225-09.

 

http://www.youtube.com/watch?v=zkAZAMIvezQ