პოტენციალთა მეთოდი მათ. ფიზიკაში. ლექცია 4. ნაწილი 1. გაუსის ინტეგრალი. მერაბ სვანაძე. Ilia State University. M004-2-04134