რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს ერთმანეთი ? ლექცია 2

კურსი: რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს ერთმანეთი?
ლექცია: სოციალური გავლენა: კონფორმულობა” (ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-2 თავის — ,,კონფორმულობის” — პირველ ნაწილს). ლექცია 2
ხელმძღვანელი : ნინო ჯავახიშვილი